COOL RADIO DEDICATION

By Jauhari Usman: Ang sabi nga nang karamihan kaya natin ito, as long as we all do the same for the good of all, what not that we can not do it. The same as what we have in Baloi, the current of what Baloi is. The young Baloinians, young modern generations should start their innovation for good governance of Baloi. A first class Municipality that should lead the province of Lanao del Norte, that will work as a model Municipality for other municipalities, for Economic, Social, Education, Political and above all Religious endeavor. Kaya sa lahat, walang hindi makakayanan kung tayo'y magkakaisa religiously

Currency Converter

Mga tuladan

Loading…
  • Add Photos
  • View All
 

Cool Radio Baloi Editorial

SO DIRON MATAO: Giyai so manga Ibaloin Community Leaders International

Si Engineer Yusoph Tuano Admain

Active community leader sa Jeddah Saudi Arabia nago miyawna a Shiek ko UBC - United Bangsamoro Council a mababaloy a umbrella organization o kalangowan o Meranao sa Jeddah, isa si Yusoph Admain a mithaong ko MRRD Saudi Arabia chapter a siyabapan ko kiyapakataban sa pagka President i Rodrego Ro Duterte. Si Engr. Yusoph na miyabaloy a MRRD NECC Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee nago, MRRD OFW Movement for Real Reform and Development... nago kapapantagan a gomagalbek as MEP Design Manager sa V3 Middle East Engineering Consultants Company. Bantogan o Baloi si Yusoph Tuano Admain (Mabuhay ka Baloinians!) Kataya so Facebook link i Engr. Yusoph : #yusopadmain

Si Datu Shiek Sulaiman (Soler) Garlan

na aya imanto kapapantagan a Shiek ko UBC - United Bangsamoro Council a mababaloy a payong o langowan o ompongan o manga Meranao sii sa Jeddah Saudi Arabia Isa mambo si Soler Garlan a mingalbek nago mithaong ko MRRD a kiyasabapan a ini pakataban i President Rodrego Roa Duterte sii sa Jeddah Saudi Arabi ko mga OFW. Si Soler Garlan, ko diron Matao na Bantogan sekaniyan o Baloi ko kiya kilalaaron o kalangowan o mga ompongan sa giyangkai Saudi Arabia, nago so kappaka ugopiran ko pagtaw ko Baloi sa giyang kai a Jeddah. Si Yusoph ago si Soler na maiisa isa so antapiran ko kappagogopiran ko mga pagtaw na aya mala na so pagtaw ko ingudiran. Kataya so facebook link i Soler Garlan Link:#solergarlan

Siran so mga Ibaloin! Si Engr. Yusoph Admain nago Datu Soler Garlan na so manga Ibaloin a tittowa miyababad ko community leaders internationally. Tanto a mala so miyapraradiran ko kaugop sabap ko kenaba ba ayabo a pekha ugopan niran na so magi-ingud ko Baloi ka tamanden sa saruwang a taw na kiyaugopan niran. Isa siran a manga siyabapan ko kiyapaka I President Rodrego Roa Duterte isako miya ipos a Election. 

Si Engineer Hafez Usman Sinal na 

aya mambo kapapantagan a Chairman ko Baloi Expatriates Association sa Jeddah Chapter. Nago aya mababaloy a Isa a dii mipagodasa i Shiek Yusoph ago Shiek Soler ko kalangowan o awid akal o mga Ibaloin sa giyangkaya a Jeddah Saudi Arabia.

Si Hafez ko kiya masai amiron na langon mambo a awid akal o mga ibaloin sa giyangkai a Jeddah na asar ka pki sampay ron na Insha Allah na dingka sekaniyan di mipagawida nago mipagogopa. Isa si Hafez Sinal ko miya Chairman a kangodaan for the record of Baloi Expatriate Association organization. Kataya so facebook link i Hafez : #hafezsinal

Si Datu Rashid (Abu Rayan) Lope Musa na 

Miyawna miyawri mambu a Chairman ko Phangampong a Baloi sa Madinah Al Munawwarah, Saudi Arabia. 

Miyawna Miyawri a Chairman si Abu Rayan sabap ko kagiya o paganay a thawngen a Pangampong a Baloi Madinah Chapter na sekaniyan i paganay a inituro a Chairman, na sakamawto imanto peman na miyakandodon so

Chairmanship.

Active Chairman mambu si Abu Rayan sabap ko langon a awid a akal o Pangampong na asar ka peki sampayron na Insha Allah na dingka sekaniyan di mipagogopa ko kapiya niyan.  Kataya mambu so facebook link i Abu Rayan:#rasylopemusa

 

Edited and written by: Abu Jafri, Baloinians Online Admin... 

Latest Activity

cabib t. camid posted a video
Oct 8
Dali Mambuay Macatanong™ posted a status
"kumusta na kayo dito mga ibaloin? mapipiya kano sii langon? pangninta a langonden mapipiya a ginawa niyo... Ameenn"
Oct 8
alwalid a. camid posted a video
Oct 7
Dali Mambuay Macatanong™ posted a video
Oct 6
cabib t. camid posted a video
Sep 10
alwalid a. camid posted a video
Aug 4
cabib t. camid posted a video
Jul 6
alwalid a. camid posted a video
Jul 5
cabib t. camid posted a video
Jun 23
Mangoda Datu posted a status
"Minisampay tanopman sa giyaya a ramadan na osaren tano so mga oras ko kapaka tawbat tano ka antano mapd ko line up sa sorga."
Jun 6
Mangoda Datu posted a photo
Jun 6
alwalid a. camid posted a video
Jun 5

Iligan, Philippines: Weather Forecast

 
 
 

Members

Events

OPINION>>

WHAT IS HAPPENING AROUND IN BALOI

WHAT ELSE CAN WE DO?

By: Dr. Norhatta U. Daud

INNOVATIONS IN BALOI PUBLIC MARKET

By: Hon. Mohaimen Rasol

FIRE INCIDENT IN DATU TIMBUL ALI ELEMENTARY SCHOOL

By: Dr. Jamila Maradial Campong

 POLLUTION FREE ORDINANCE FOR THE SCHOOLS (For PublicHearing) 

 By: Hon. Mohaimen Rasol

ANTI-DRUG CAMPAIGN 

By: Dr. Jamila Maradial Campong

INSPIRATIONAL MESSAGE FOR THE GRADUATING CLASS 2011 OF BALO-I CENTRAL ELEM. SCHOOL By: Dr. Norhatta U. Daud

BALO-I EAST DISTRICT SCHOOL ADMINISTRATORS By Dr. Jamila Maradial Campong

WAR ON DRUG'S (PUSHER & USER) By: Pres Jalal Bin Mastura

2011 CENTRALIZED GRADUATION EXERCISES OF BALO-I WEST DISTRICT BARRIO SCHOOLS By: Dr. Norhatta U. Daud

ADOPT A SCHOOL PROJECT By: Hon. Mohaimen A. Rasol 

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud 

how can we address the existing socio economic problems in balo-i by Dra. Norhattah Campong Daud

YOUR CHILD AND DRUGS by Atty Faisal M. Diron
OMPIYAAN TANO SO TIMBANGAN 
by Engr. Madid Garlan
SO MANGA OKIT KO KANDATO (Traits of a Leader) 
by Atty. Faisal M. Diron
Debate for Baloi Development 
by Admin
OUR WHISPER 
by Miss Zainab Pano Sabino
Development 
by Honorable Mohaimen A. Rasol
Drug Addiction 
by Miss Amani Abdul
YBPI Ramadhan Projects (Urgent) 
by Datu Jalalloden G. Usman
Agus Bridge Malapi na bumaksak 
by Datu Mohaimen Macaumbang
REMEMBERING BALOI THAT WAS 
by Miss Cosna D. Ali
Survey on the results of the senatorial bets 
by Alem Abdul Hannan Tago
BALOI- How could it be a well-developed and peaceful community? 
By Miss Pye Usman Masnar
WHAT IS SPMUDA-YBPI @ BALOINIANS SACRIFICE WORTH? 
by Coll. Datu Camad M. Ali
"Assalamo Alaikom" to all Baloinians all around the Globe. 
by Engr. Benjamin Usman
Congratulations 
by Alem Sainoden Mahdi Palo
Change Must Start from Us!... 
by Engr. Aleoden Maki Casan
KAPANANGGILA 
by Raisoli Ali Musor

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud

© 2016   Created by Dali Mambuay Macatanong™.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service